Övriga tjänster

Vi kan bistå med rådgivning i de flesta situationer som kräver kvalificerad finansiell och/eller strategisk M&A-expertis. Oavsett om ni står inför en aktuell försäljnings- eller förvärvsmöjlighet eller söker rådgivning inför framtida möjligheter har vi oftast den expertis som krävs.

Vi erbjuder dessutom kundanpassad rådgivning i samband med kapitalanskaffningar samt utredningar av oegentligheter, stöd vid obeståndssituationer och expertutlåtanden vid tvister.

Vi utför kundanpassad rådgivning i många olika typer av situationer, vanliga exempel är Kapitalanskaffningar (s.k. Private Placements), utredningar av oegentligheter, stöd vid obeståndssituationer, expertutlåtanden vid tvister samt utvärderingar av befintliga investeringar eller annan strategisk rådgivning.

 

Kapitalanskaffningar / ”private placements”

Vi bistår ofta entreprenörer i växande företag med att säkerställa finansiering i form av ägarkapital eller lån inför en kapitalkrävande expansionsfas.

Efter en initial finansiell, kommersiell och strategisk genomgång, för att få insikt i verksamhetens möjligheter och utmaningar, arbetar vi fram ett erbjudande som är attraktivt både för befintliga ägare och potentiella investerare.

Vi tar därefter fram en lista över kvalificerade investerare såsom venture capitalfonder eller privata investmentbolag och efter samråd med er kontaktar vi utvalda potentiella investerare för att sondera intresse och presentera erbjudandet.

 

Obeståndssituationer

Vi kan leverera skräddarsydda lösningar och kreativ rådgivning i samband med obeståndsituationer eller när tidspress och finansiella utmaningar gör läget komplicerat. Vi hjälper er att identifiera olika handlingsalternativ, finansiella som operationella, och utreder möjliga lösningar och komplikationer för att vända utvecklingen eller landa så mjukt som möjligt.

 

Utredningar av oegentligheter

Ibland går investeringar inte som planerat. Oftast beror det på en ofördelaktig marknadssituation men det händer även att förtroenden missbrukas, befogenheter överträds eller att minoritetsägare blir ofördelaktigt behandlade av övriga ägare i strid med Aktiebolagslagens likabehandlingsprincip.

I dessa fall kan vi som extern part gå in och utreda vad som hänt och om det finns anledning att vidta rättsliga åtgärder för att komma tillrätta med situationen.

 

Expertutlåtanden vid tvister

Vid tvister mellan företag uppstår ofta krav på ersättningar för uppkommen förmögenhetsskada till följd av avtalsbrott. I de fall en skada eller ett krav är kopplat till en rörelse och dess värde kan vi bistå med expertutlåtanden baserade på väl avvägda och professionella företagsvärderingar för att styrka er ståndpunkt och förhandlingsposition i tvisten.

 

Strategisk rådgivning

Vi erbjuder även ett brett spektrum av rådgivningstjänster för att hjälpa våra kunder att utveckla sin affärsverksamhet och att maximera aktieägarnas värde. Vårt erbjudande omfattar att sätta upp en agenda för vad som skall uppnås med ägandet av ditt företag, en expansionsstrategi, rådgivning inför en försäljning av ditt företag, överväganden inför uppköpserbjudanden samt en genomgång och utvärdering av nuvarande investeringar i form av en portföljgenomgång.

 

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan bistå i er specifika situation.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.