Värdering och kvalificerad rådgivning

Värdering av företag

Det finns många situationer när det kan vara aktuellt att värdera ett företag och dess tillgångar, oavsett vilken anledningen är kan vi bistå med företagsvärdering, rådgivning och förhandlingsstöd:

· I samband med en försäljning eller ägarspridning

· I samband med en kommande försäljning eller utlösen av delägare

· Second opinion på mottaget bud från intresserad köpare

· I samband med planerat förvärv av annat företag

· I samband med kapitalanskaffning

· I samband med tvister eller förmögenhetsskada

· I samband med omstruktureringar eller större investeringar som strategiskt beslutsunderlag

 

Vi arbetar utifrån etablerade värderingsmetoder såsom substansvärdering, relativ värdering och avkastningsvärdering men för att finna ett rättvisande värde är erfarenhet och marknadskunskap ofta avgörande då varje företag och situation har sina unika förutsättningar vilka måste beaktas.

Substansvärdering 
Innebär att bolagets värde beräknas som skillnaden mellan värdet på dess tillgångar och skulder, alltså i princip bolagets egna kapital. Då bokförda värden på tillgångar ofta avviker från aktuella marknadsvärden behöver dock redovisade belopp justeras för att komma fram till ett rättvisande substansvärde som även bör beakta latenta skatter och eventuella åtaganden utanför balansräkningen.

Relativvärdering
Innebär att man härleder värdet på bolaget utifrån tidigare tillämpad prissättning vid försäljningar av liknande verksamheter i närtid. Det kan dock vara svårt att hitta jämförbara objekt att referera till och information från privata transaktioner är sällan publikt tillgänglig. Vi använder vårt nätverk samt söker i databaser för att i möjligaste mån få fram priser och relevanta värderingar att jämföra med.

Avkastningsvärdering
Innebär att man prognostiserar de framtida kassaflöden som företaget förväntas generera och nuvärdesberäknar dessa kassaflöden utifrån ett bedömt avkastningskrav med hänsyn taget till uppfattad risk och möjligheter till extern finansiering. Det är många variabler som spelar in i utfallet av en avkastningsvärdering och det krävs erfarenhet och kvalificerade bedömningar för att landa i ett rättvist värde.

Kvalificerad rådgivning
Vi utför kundanpassad rådgivning i många olika typer av situationer, vanliga exempel är Kapitalanskaffningar (s.k. Private Placements), utredningar av oegentligheter, stöd vid obeståndssituationer, expertutlåtanden vid tvister samt utvärderingar av befintliga investeringar eller annan strategisk rådgivning.

Kapitalanskaffningar / ”private placements”
Vi bistår ofta entreprenörer i växande företag med att säkerställa finansiering i form av ägarkapital eller lån inför en kapitalkrävande expansionsfas.

Efter en initial finansiell, kommersiell och strategisk genomgång, för att få insikt i verksamhetens möjligheter och utmaningar, arbetar vi fram ett erbjudande som är attraktivt både för befintliga ägare och potentiella investerare.

Vi tar därefter fram en lista över kvalificerade investerare såsom venture capital-fonder eller privata investmentbolag och efter samråd med er kontaktar vi utvalda potentiella investerare för att sondera intresse och presentera erbjudandet. 

Obeståndssituationer
Vi kan leverera skräddarsydda lösningar och kreativ rådgivning i samband med obeståndssituationer eller när tidspress och finansiella utmaningar gör läget komplicerat. Vi hjälper er att identifiera olika handlingsalternativ, finansiella som operationella, och utreder möjliga lösningar och komplikationer för att vända utvecklingen eller landa så mjukt som möjligt.

Utredningar av oegentligheter
Ibland går investeringar inte som planerat. Oftast beror det på en ofördelaktig marknadssituation men det händer även att förtroenden missbrukas, befogenheter överträds eller att minoritetsägare blir ofördelaktigt behandlade av övriga ägare i strid med Aktiebolagslagens likabehandlingsprincip.

I dessa fall kan vi som extern part gå in och utreda vad som hänt och om det finns anledning att vidta rättsliga åtgärder för att komma till rätta med situationen.

 

Expertutlåtanden vid tvister
Vid tvister mellan företag uppstår ofta krav på ersättningar för uppkommen förmögenhetsskada till följd av avtalsbrott. I de fall en skada eller ett krav är kopplat till en rörelse och dess värde kan vi bistå med expertutlåtanden baserade på väl avvägda och professionella företagsvärderingar för att styrka er ståndpunkt och förhandlingsposition i tvisten.

Strategisk rådgivning
Vi erbjuder även ett brett spektrum av rådgivningstjänster för att hjälpa våra kunder att utveckla sin affärsverksamhet och att maximera aktieägarnas värde. Vårt erbjudande omfattar att sätta upp en agenda för vad som skall uppnås med ägandet av ditt företag, en expansionsstrategi, rådgivning inför en försäljning av ditt företag, överväganden inför uppköpserbjudanden samt en genomgång och utvärdering av nuvarande investeringar i form av en portföljgenomgång.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.