Värdering

Det finns många situationer när det kan vara aktuellt att värdera ett företag eller dess tillgångar. Oavsett vilken anledningen är kan vi bistå med företagsvärdering och relaterad rådgivning för det specifika fallet. Vi arbetar alltid utifrån etablerad värderingsmetodik såsom substansvärdering, jämförande/relativvärdering och avkastningsvärdering men då varje företag och situation har unika förutsättningar är ofta vår kunskap och erfarenhet från transaktionsmarknaden avgörande för att komma fram till ett rättvisande värde på ditt företag.

Det finns många situationer när det kan vara aktuellt att värdera ett företag och dess tillgångar, oavsett vilken anledningen är kan vi bistå med företagsvärdering, rådgivning och förhandlingsstöd:
  • I samband med en försäljning eller ägarspridning
  • I samband med en kommande försäljning eller utlösen av delägare
  • Second opinion på mottaget bud från intresserad köpare
  • I samband med planerat förvärv av annat företag
  • I samband med kapitalanskaffning
  • I samband med tvister eller förmögenhetsskada
  • I samband med omstruktureringar eller större investeringar som strategiskt beslutsunderlag

 

Vi arbetar utifrån etablerade värderingsmetoder såsom substansvärdering, relativ värdering och avkastningsvärdering men för att finna ett rättvisande värde är erfarenhet och marknadskunskap ofta avgörande då varje företag och situation har sina unika förutsättningar vilka måste beaktas.

  • Substansvärdering innebär att bolagets värde beräknas som skillnaden mellan värdet på dess tillgångar och skulder, alltså i princip bolagets egna kapital. Då bokförda värden på tillgångar ofta avviker från aktuella marknadsvärden behöver dock redovisade belopp justeras för att komma fram till ett rättvisande substansvärde som även bör beakta latenta skatter och eventuella åtaganden utanför balansräkningen.
  • Relativ värdering innebär att man härleder värdet på bolaget utifrån tidigare tillämpad prissättning vid försäljningar av liknande verksamheter i närtid. Det kan dock vara svårt att hitta jämförbara objekt att referera till och information från privata transaktioner är sällan publikt tillgänglig. Vi använder vårt nätverk samt söker i databaser för att i möjligaste mån få fram priser och relevanta värderingar att jämföra med.
  • Avkastningsvärdering innebär att man prognostiserar de framtida kassaflöden som företaget förväntas generera och nuvärdesberäknar dessa kassaflöden utifrån ett bedömt avkastningskrav med hänsyn taget till uppfattad risk och möjligheter till extern finansiering. Det är många variabler som spelar in i utfallet av en avkastningsvärdering och det krävs erfarenhet och kvalificerade bedömningar för att landa i ett

 

Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi värderar företag.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.